Trivsel & ordningsregler

Trivsel & ordningsregler för Bostadsrättsföreningen Stureparken 2, fastställda av styrelsen den 10 november 2010.  (uppdaterade 2017-12-07)

 

Ansvar för ordningen

Styrelsens uppgift är att ta hand om den löpande förvaltningen av föreningen samt att verkställa de beslut som föreningsstämman fattar. I den löpande förvaltningen ingår också föreningens ordningsfrågor. Styrelsen har därmed ansvaret för föreningens ordningsregler. Att bo i bostadsrätt innebär ett gemensamt ansvar. Som medlem i föreningen har Du inte bara rätten till en bostad i föreningens hus. Du har också skyldigheter mot föreningen och övriga medlemmar och boende. Utöver ordningsreglerna gäller föreningens stadgar.

För vem gäller ordningsreglerna?

Ordningsreglerna gäller inte bara Dig som bostadsrättsinnehavare. Även övriga familjemedlemmar omfattas, liksom gäster, inneboende eller hantverkare som utför arbete åt Dig i lägenheten. Ordningsreglerna gäller också för andrahandshyresgäster. Om föreningen har egna hyresgäster gäller reglerna även dem.

Vad händer om ordningsreglerna inte följs?

Om ordningsreglerna inte följs kan styrelsen i allvarliga fall ifrågasätta om Du skall få bo kvar. Förseelser av liten betydelse för föreningen och övriga medlemmar kan inte leda till uppsägning. Innan styrelsen kan agera mot den som bryter mot reglerna, måste den först uppmana medlemmen att följa reglerna. Först därefter, och om medlemmen trots uppmaning till efterrättelse inte följer reglerna, kan det bli fråga om uppsägning.

Har Du frågor angående något som tas upp i dessa regler, är Du alltid välkommen att kontakta styrelsen.

 

Allmän aktsamhet

Var aktsam om och vårda väl föreningens egendom. Kostnader för underhåll och reparationer betalas av alla gemensamt.

 

Säkerhetsinformation – klicka här.

 

Gemensamma kostnader

Iaktta sparsamhet vid varmvattenförbrukning och lämna inte vatten rinnande i onödan. Var också sparsam med el i fastighetens gemensamma utrymmen. Kostnader för vatten och gemensam el betalas av alla bostadsrättsinnehavare gemensamt. Värme är även en gemensam kostnad, tänk på att vara sparsam med värmen. Stäng ner den om ni är bortresta under längre perioder.

 

Balkonger, altaner

Balkongen utgör ett stort trivselvärde i bostaden. Använd den därför på rätt sätt för en trivsam atmosfär.

Trivsel:

• Blommor på balkongen är trevligt och vackert men tänk på att blomsterlådorna skall hängas på räckets insida. Därmed elimineras riskerna om lådan skulle falla ned. Tänk på att vattna med måtta så att inte överskottsvattnet rinner ner till grannen under.

• Vädring på balkongen är tillåten förutsatt att det inte skapar olägenhet för andra, men skall då ske så lågt och så långt in som möjligt. Samma regler gäller för torkning av tvätt. Det är förbjudet att hänga ut mattor och liknande över balkongräcket.

• Tänk även på att innergården är väldigt lyhörd. En varm sommarkväll/natt kan det vara många som har sitt sovrumsfönster öppet. Om någon för högljudda samtal eller spelar musik ute på balkongen kommer grannarna kanske att störas av detta. Om du blir störd så prata i första hand med den som stör.

• Matning av fåglar från balkongen är inte tillåten.

• Förvara inte eldfarligt material som t.ex. bensin på balkongen. Kasta inte fimpar från balkongen.

Grillning:

• Av brandsäkerhetsskäl är det inte tillåtet med ved- eller kolgrillning på balkongen. Grillning med el- eller gasgrill är tillåtet så länge matos inte tränger in till grannar eller på annat sätt stör. Brandsläckningsutrustning bör finnas i beredskap. Om du blir störd så prata i första hand med den som stör.

Fasaden:

• Vi har en skör fasad som lätt kan skadas. Föreningen har ansvar för underhåll och skötsel av både fasad och balkonger. Därför är det ej tillåtet att fästa saker på fasaden såsom t ex. fasadfast belysning, spaljéer, eller att sätta upp parabolantenner, markiser, inglasning eller dyl..  Skriftlig ansökan måste lämnas till styrelsen om man önskar montera elkontakt eller belysning på balkongen. Det är inte tillåtet att tända marschaller i och runt fastigheten.

Säkerhet:

• Raketer eller annan typ av fyrverkeri får inte avskjutas från balkong eller terrass.

• Se till att balkong-/altandörr är ordentligt stängd för att undvika att vatten tränger in vid kraftig nederbörd och/eller snösmältning.

• Balkongen får inte användas till permanent förvaring av föremål som ej är relaterade till bruket av densamma. Exempel på detta kan t ex vara cyklar.

• Det är inte tillåtet att ha marschaller på balkongen – ljuslyktor är däremot tillåtna. Husdjur: Alla djurägare bör känna till att om deras balkong befinner sig mer 4 meter ovan mark måste man täckning/skydd för spjälorna av balkongen för att de ska tillåtas ha sina djur på balkongen.

 

Trappuppgångar och hissar

Trappuppgångar och utrymme utanför varje våning får inte under några omständigheter användas som förvaring av hushållssopor eller privata ägodelar. Detta med hänsyn till brandsäkerhets-reglerna framtagna av brandsäkerhets-styrelsen, som vi måste efterleva. Hissen skall skickas ned efter användande för att underlätta för andra och för att säkerställa att hissdörren har stängts ordentligt.

 

Tvättstuga

Föreningen har tvättstuga belägen i källaren vid Stureparken 4. Boknings-schema och särskilda ordningsregler finns anslagna i tvättstugan. Mattor får inte tvättas i föreningens tvättmaskiner. För akut/spontan behov av tvättning, utan tidsbokning, finns en tvättstapel (tvättmaskin och torktumlare) i mangelrummet (första dörr t.v.).

 

Cyklar, mopeder, barnvagnar, rullatorer

Cyklar (mopeder vill vi inte ha på gården då de t.ex. kan läcka olja) förvaras på gården i cykelställ. Cyklar, mopeder, barnvagnar och rullatorer får under inga omständigheter förvaras i trapphusen eller i entréer med hänsyn till brandsäkerheten och framkomligheten.

 

Gården

Allmän hänsyn ska visas mellan medlemmar i sitt nyttjande av gården. Föräldrar ansvarar för att barnens leksaker, cyklar mm samlas ihop efter dagens slut.

Gemensam grill • Föreningen har en gemensam gasol-grill på gården som får användas av föreningens medlemmar. Ingen tidsbokning. Tänk på brandfaran vid grillning. Låt askan svalna ordentligt innan du tar bort den. Marschaller får inte placeras i anslutning till fastigheten.

 

Avfallshantering, el-avfall, kemiska produkter

Miljöstationen:

• Föreningen uppmuntrar till återvinning och källsortering! Kärlen är märkta med             skyltar ovanför på väggen. Var noga med att rätt sak sorteras i rätt kärl. Felsortering medför högre kostnader för föreningen. Kartonger och förpackningar ska pressas/vikas ihop för att minska volymen. Lämna inte tidningar i plastpåsar. Släng plasten i rätt kärl. Påsar får ej lämnas på golvet om kärlen är fulla. Vänta då till nästa tömning.

Soprum för hushållssopor:

• Soprummet har flera kärl. Soppåsarna ska vara väl förslutna för att undvika spill.    Pressa inte och överfyll inte. Hitta annat kärl där soporna får plats. Vassa föremål måste lindas in i kartong eller tidning för att inte orsaka skada.

Grovsoprum: 

• Grovsoprummet ligger närmast hästgången till Stureparken 2. Här kan skrymmande avfall liksom elektronikavfall lämnas. Vik kartonger för att spara plats och kostnader för tömning.

 

Källare

I källare får förvaring av personliga tillhörigheter endast ske på avsedd plats. Inget brännbart eller explosivt material får förvaras i källare. Gångar skall av säkerhetsskäl vid brand och räddning hållas fria och får inte belamras. Undvik att förvara stöldbegärlig egendom i källare.

 

Parabolantenn

Det är inte tillåtet att sätta upp parabolantenn eller annan utomhusantenn på fasad eller balkongräcke.

 

Husdjur

Innehavare av husdjur är skyldig att övervaka att dessa inte stör eller förorenar i fastigheten och inte heller rastas på gården. Undvik rastning på gatan runt byggnaden i det längsta. Ägaren ansvarar för att plocka upp efter husdjuren.

 

Störningar

Alla boende i fastigheterna är skyldiga att visa hänsyn och inte störa grannar med ljud, otrevligt bemötande eller hot. Detta gäller såväl i lägenheten som på gemensamma utrymmen. Tänkt på att det är lyhört i fastigheten, i synnerhet gäller detta via golvet ner till lägenheten under. Extra angeläget är att vi inte stör varandra med höga ljud mellan kl. 22-07.

Får man ha fest?

Självklart ska man få ha fest ibland. Informera och tala med grannarna om Du planerar en aktivitet som kan generera störande ljud. Be dem höra av sig om de blir störda. Tänk på att det är mycket lyhört i fastigheten. Ljud från balkonger och öppna fönster in mot gården får en förstärkande effekt. Visa hänsyn när det blir sent. Sänk musiken om Du blir ombedd. Medlem som har fest ansvarar också vid behov för städning av gemensamma utrymmen efteråt. Tänk också på att det är inte tillåtet att fimpa eller kasta ner fimpar på gården.

Om du blir störd.

I en flerfamiljsfastighet är det oundvikligt att man hör grannarna ibland. Om Du  blir störd av din granne ska du i första hand kontakta denne och försöka lösa problemet. Enstaka störningar är inte en styrelsefråga.

Upprepade störningar bör dokumenteras med datum och tid och karaktär gärna från flera medlemmar. Eventuella polisanmälningar och väktaringripanden måste dokumenteras. Det är mycket svårt att få en medlem vräkt om man inte har utförlig dokumentation. Det första styrelsen kan göra är att samtala med den störande grannen. Om detta inte hjälper kan man skicka ett brev med ”anmodan om rättelse” då fortsatt störning kan leda till avhysning. Som sista utväg kan styrelsen ansöka hos tingsrätt om uppsägning. Här krävs alltså bevis i form av noggrann dokumentation.

 

Andrahandsuthyrning

Upplåtelse i andra hand kräver styrelsens tillåtelse. Begäran om godkännande ska vara skriftlig och skälen för andrahandsuthyrning skall framgå. Vidare skall ansökan innehålla information om tidsperiod samt den tilltänkte andrahandshyresgästen. Se bilaga “Andrahandsuthyrning” – klicka här.

 

Förändringar i och underhåll av lägenheten

Bostadsrättsinnehavare är ansvariga för invändigt underhåll av lägenheten. I föreningens stadgar framgår vad som ingår i lägenheten och vad som ska underhållas. Till lägenheten räknas normalt golv, tak, väggar, glas och bågar i fönster, radiatorer, inredning i kök och badrum samt inner- och ytterdörrar.

Våtutrymmen är särskilt känsliga då läckage och fuktskador är dyra att reparera och kan även påverka intilliggande lägenheter. Läckageskydd under diskmaskin och  kyl/frys rekommenderas därför.

Föreningen rekommenderar att alla har fungerande brandvarnare i sina lägenheter.

 

Viktigt att veta att särskild bostadsrättsförsäkring är obligatoriskt!

Mindre förändringar i lägenheten såsom byta golv, nya kökskåp eller vitvaror få man göra. Se bilaga “Förändringar i lägenhet” – klicka här.

Mer omfattande förändringar kräver tillstånd från styrelsen. Detta kan gälla ta ner väggar eller dra nya rör i kök och badrum. I vissa fall krävs också en bygganmälan eller byggnadslov. Kontakta styrelsen innan arbetet påbörjas. Se bilaga “Ombyggnadsregler” – klicka här.

 

Om du planerar att flytta

Kontakta styrelsen angående rutiner gällande vid överlåtelse. Den som övertar lägenheten skall också godkännas som medlem i föreningen innan inflyttning kan ske.